,

Tin hoạt động

Khai mạc lớp tập huấn quy trình triển khai hỗ trợ phát triển sản xuất, đã dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình 135 năm 2018

Ngày 01 tháng 10 năm 2018, tại thành phố Tuyên Quang, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần PRO Phương Nam đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn Trình tự thủ tục hồ sơ và quy trình triển khai hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình 135 (đợt 1 năm 2018).