,

Tin hoạt động

Tổ chức hội nghị cung cấp thông tin cho người có uy tín và đồng bào dân tộc thiểu số năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-BDT ngày 02/3/2018 của Ban Dân tộc về tổ chức hội nghị tập huấn, cung cấp thông tin cho người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2018, từ ngày 14/3/2018 đến ngày 26/3/2018 Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức hội nghị cung cấp thông tin cho 562 đại biểu là người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Trưởng thôn, bản và Trưởng Ban công tác Mặt trận thuộc các xã đặc biệt khó khăn.