Đổi thay từ thực hiện chính sách dân tộc ở xã Khâu Tinh, huyện Na Hang

Thứ tư, ngày 09-09-2020, 08:11

Thời gian qua, xã Khâu Tinh đã tích cực triển khai các nội dung trong chiến lược công tác dân tộc, lồng ghép với các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và chính sách phát triển KT-XH của tỉnh. Qua đó, bộ mặt nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn được ổn định và ngày càng cải thiện.

Khâu Tinh là xã thuộc Chương trình 135 của huyện Na Hang, thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Tát Kẻ - Bản Bung, địa hình núi cao, xa trung tâm huyện, đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn. Thời gian qua, xã đã tích cực triển khai các nội dung trong chiến lược công tác dân tộc, lồng ghép với các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và chính sách phát triển KT-XH của tỉnh. Qua đó, bộ mặt nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn được ổn định và ngày càng cải thiện.

Xã có 364 hộ với 1.707 nhân khẩu, tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm 95% dân số toàn xã, chủ yếu là đồng bào dân tộc Tày, dân tộc Mông sinh sống trên 4 thôn của xã. Trong những năm qua, cùng với các nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, xã thường xuyên tuyên truyền, tổ chức đối thoại với nhân dân để huy động các nguồn lực từ nhân dân đầu tư phát triển KT-XH trên địa bàn.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc, Đảng ủy xã Khâu Tinh đã ban hành nghị quyết về phát triển KT-XH giai đoạn 2015-2020, kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban quản lý chương trình 135, Ban giám sát cộng đồng của xã. Đồng thời, phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách các chi bộ để thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Do đó, giai đoạn 2015-2020, các chương trình, chính sách dân tộc được thực hiện tốt, hiệu quả.

Về chính sách phát triển sản xuất, xã được hỗ trợ giống trâu – bò sinh sản, máy sản xuất nông nghiệp; phát huy lợi thế về khí hậu và thổ nhưỡng, trong năm 2019 xã đã vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn duy trì và mở rộng diện tích cây chè San Tuyết lên trên 50 ha; thực hiện thí điểm trồng rau trái vụ với diện tích trên 3 ha, đến năm 2020 nhân rộng lên trên 8 ha rau trái vụ, bước đầu đã hình thành hình thức liên kết trong tổ chức sản xuất giữa hợp tác xã với người dân. Đây là tiền đề quan trọng để phát triển các hình thức hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.

Đ/c Hoàng Việt Thanh, Bí thư Đảng ủy xã Khâu Tinh kiểm tra mô hình trồng rau trái vụ trên địa bàn xã

Về chính sách đầu tư phát triển, thực hiện phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", giai đoạn 2015-2020, với nguồn lực gần 16 tỷ đồng, xã đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn phục vụ đời sống và dân sinh. Trong đó, bê tông hóa được 4,8 km đường giao thông nông thôn; xây dựng 03 công trình thủy lợi và cứng hóa 6,133 km kênh, mương; xây lắp 1 công trình đường dây 0,4 Kv. Đến nay, đã có trên 75% hộ có điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất.

Mô hình nuôi trâu vỗ béo  trên địa bàn xã Khâu Tinh

Đồng chí Hoàng Việt Thanh, Bí thư Đảng ủy xã Khâu Tinh cho biết: Chính sách đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất là những chính sách thiết thực, đem lại hiệu quả, tạo sự ổn định trong cuộc sống và vươn lên thoát nghèo của đồng bào dân tộc thiểu số. Các công trình do xã làm chủ đầu tư đã thể hiện năng lực quản lý, điều hành của cán bộ. Qua thực hiện các chính sách góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Thu nhập thực tế bình quân đầu người năm 2020 đạt 31,0 triệu đồng, tỷ lệ giảm nghèo trong giai đoạn 2016-2020 từ 72,5% giảm xuống còn 46,6% tương ứng giảm trên 5%/năm. Trên địa bàn xã đã có nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao, cho thu nhập bình quân trên 100,0 triệu đồng/năm như mô hình trồng cây ăn quả của hộ ông Phùng Văn Hồng, dân tộc Mông thôn Khau Phiêng, mô hình nuôi trâu sinh sản của hộ ông La Văn Chuyên, dân tộc Tày thôn Khau Tinh, mô hình nuôi lợn đen của hộ ông La Văn Phương, mô hình nuôi ngựa của hộ Vi Văn Lượng….

Ngoài ra, các chính sách giảm nghèo, phát triển KT-XH được phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện, nâng cao vai trò, chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, an ninh quốc phòng được củng cố và giữ vững./.

 

Ma Anh Dũng