,

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang