,

Chính trị

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng

Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động ngày càng gia tăng chống phá Đảng, Nhà nước và cách mạng nước ta bằng hoạt động “diễn biến hoà bình”. Đây là âm mưu phá hoại một cách toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là về tư tưởng chính trị và niềm tin, ngay cả khi Việt Nam đã nâng mức quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đối với Mỹ và một số nước lớn thì các thế lực thù địch, phản động vẫn không ngừng các hoạt động chống phá.