,

Tin hoạt động

Phát huy vai trò người uy tín

Gương mẫu trong cuộc sống, tích cực vận động người dân chấp hành tốt, thay đổi nếp nghĩ cách làm theo hướng tích cực, người có uy tín trong vùng đồng ...