,

Tin hoạt động

Thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp công tác dân tộc, tôn giáo

Thực hiện chương trình phối hợp công tác dân tộc, tôn giáo giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Dân tộc và Sở Nội vụ (giai đoạn 2010-2015) các cơ quan đã chủ động phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc, tôn giáo. Qua đó đã tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của xã hội về công tác dân tộc, công tác tôn giáo.