,

Tin tức chung

Tin hoạt động

Chương trình MTQG DTTS&MN

Tảo hôn & hôn nhân cận huyết

Chuyển đổi số

Văn bản mới

1. Văn bản số 1264-CV/BTGTU về việc tuyên truyền cuộc thi “ Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2022
2. VB điều hành số 1267/STP-BT&BTTP ngày 17/10/2022 của Sở Tư pháp về việc thông báo tổ chức tiếp nhận yêu cầu sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ hợp đồng, giao dịch công chứng trước đó đã thực hiện tại Văn phòng công chứng Mai Lan
3. VB điều hành số 17/BDT-CST ngày 17/01/2022 của Ban Dân tộc về việc đăng tải và xin ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước trung hạn và hằng năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.)