,

Tin tức chung

Tin hoạt động

Chương trình MTQG DTTS&MN

Tảo hôn & hôn nhân cận huyết

Chuyển đổi số

Văn bản mới

1. Kế hoạch số 256/KH-UBND ngày 04/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về Tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công liên thông “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng phí” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
2. Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 04/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh mạng Nền tảng chung tích hợp chia sẻ các hệ thống thông tin quy mô cấp tỉnh LGSP
3. Kế hoạch số 252/KH-UBND ngày 27/11/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo