,

Chính trị

Tin tức chung

Tin hoạt động

Chương trình MTQG DTTS&MN

Tảo hôn & hôn nhân cận huyết

Chuyển đổi số

TUYÊN TRUYỀN

Hành chính công

Văn bản mới

1. Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 26/3/2024 của Ban chỉ đạo ĐHĐB các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang lần thứ IV năm 2024 Về Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang Lần thứ IV năm 2024
2. Quyết định 1649/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc
3. Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo.