Danh bạ điện thoại Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang

STT Họ và tên Chức danh Điện thoại
I LÃNH ĐẠO BAN    
1 Ma Quang Hiếu Trưởng ban 0207.3.816.268
2 Hoàng Văn Hảo Phó trưởng ban 0207.3.815.698
3 Hoàng Thị Thắm Phó trưởng ban 0207.3.825.199
II PHÒNG CHÍNH SÁCH DÂN TỘC   0207.3.818.135
4 Nguyễn Kim Tường Trưởng phòng  
5 Hoàng Mạnh Dũng Chuyên viên  
6 Hà Thị Thùy Chuyên viên  
III PHÒNG THANH TRA   0207.3.826.589
7 Ma Anh Dũng Chánh tranh tra, Chánh văn phòng 0207.3.816.135
IV VĂN PHÒNG    
8 Lê Đăng Hạnh Phó chánh văn phòng 0207.3.828.199
9 Lê Thị Thu Huyền Kế toán 0207.3.922.686
10 Hoàng Thị Tiến Văn thư 0207.3.813.880
11 Lê Công Thắng Lái xe  
12 Vũ Quang Tùng lái xe  
13 Nguyễn Thị Thu Huyền Nhân viên  
V  PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP   0207.3.816.388
14  Vũ Thị Thanh Trưởng phòng  
       

 


  Liên kết