,

Tin hoạt động

HỌC VIỆN DÂN TỘC TẬP HUẤN KIỂN THỨC DÂN TỘC TẠI TỈNH TUYÊN QUANG

Từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 16 tháng 9 năm 2020, tại thành phố Tuyên Quang. Học viện Dân tộc đã chủ trì phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang tổ chức lớp tập huấn cập nhật kiến thức dân tộc, văn hóa dân tộc thiểu số cho các đối tượng là Trưởng phòng Dân tộc các huyện; Chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố; giảng viên Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị các huyện, thành phố; Trưởng phòng chuyên môn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh.