,

Tin hoạt động

Hội nghị tập huấn Quy trình lập đề xuất kế hoạch và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo thuộc Chương trình 135

Ngày 09 tháng 12 năm 2019, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Đào tạo Tư vấn Thăng Long tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc chương trình 135 năm 2019.