,

Tin tức chung

Sẽ có kiểm tra đột xuất về thực hiện kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ký ban hành văn bản số 48/KH-UBND ngày 5/3/2024 về Kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và kiểm tra việc chấp hành các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang. 

Thông qua kiểm tra để đánh giá tình hình thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; việc chấp hành các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở của cán bộ, công chức, viên chức. Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; đánh giá những ưu điểm, mặt tích cực; phát hiện những tồn tại, khuyết điểm, khó khăn, bất cập; kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp xử lý.

Theo văn bản đối tượng kiểm tra gồm: Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (bao gồm các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn). Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn. 

Thành phần Đoàn kiểm tra do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập, gồm: Trưởng đoàn là 1 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh), Phó Trưởng đoàn là đại diện lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ và các thành viên.

Phương pháp kiểm tra sẽ có 2 hình thức gồm: Kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất không thông báo trước đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức. 

Các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai Kế hoạch này đến các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý; phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra tại cơ quan, đơn vị./.

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục