,

Tin tức chung

Tập trung giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

- Chiều 14-7, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Dân tộc đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và của Ủy ban Dân tộc. Thực hiện các chính sách đầu tư, hỗ trợ cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, Ban kịp thời tham mưu ban hành: Kế hoạch, Đề án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Đồng thời chủ động ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn, triển khai chương trình; có sự phân công nhiệm vụ cụ thể giữa các thành viên Ban Chỉ đạo; công tác lập, thẩm định, phân bổ nguồn vốn cơ bản kịp thời, đúng quy định; tuân thủ nghiêm túc tiêu chí, nguyên tắc, định mức phân bổ vốn; tập trung ưu tiên nguồn lực cho các địa bàn khó khăn nhất, vào những nội dung cấp thiết nhất.

Đồng chí Ma Quang Hiếu, Trưởng Ban Dân tộc kết luận hội nghị.

Việc tổ chức thực hiện các chương trình, dự án và chính sách dân tộc tại cơ sở về cơ bản đúng đối tượng, đúng địa bàn, đúng nội dung và định mức. Hiệu quả từ việc triển khai các chính sách đầu tư, hỗ trợ cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã góp phần nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới; đảm bảo an ninh trật tự vùng dân tộc miền núi trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được còn nhiều hạn chế, vướng mắc như nguồn vốn giải ngân chậm, đến 30-6 giải ngân nguồn vốn của năm 2022 và 2023 mới đạt trên 17,7%; việc triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án ở cơ sở có nội dung còn lúng túng; một số sở, ngành, địa phương chưa thực sự chú trọng, quan tâm, chủ động trong đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện chương trình; công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện có lúc, có việc còn chưa chặt chẽ, nhịp nhàng, hiệu quả.

6 tháng cuối năm 2023, Ban Dân tộc tiếp tục làm tốt công tác phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện cho cán bộ công chức cơ quan làm công tác dân tộc, đồng bào dân tộc thiểu số các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc.

Ban tiếp tục chủ động tham mưu với UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả Đề án Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chú trọng đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn ngân sách nhà nước giao năm 2022, 2023 đối với các nội dung của từng dự án. Trong đó, tập trung thực hiện giải ngân đối với các dự án, tiểu dự án không còn vướng mắc về cơ chế, đồng thời thực hiện rà soát đối với các nội dung khó có khả năng giải ngân, trình cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh kịp thời kế hoạch thực hiện và các công tác khác.

Theo Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục