,

VBQPPL của tỉnh

Quy định đối tượng và mức chi thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng và gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

<div class="zalo-share-button" data-href="https://pbgdpl.tuyenquang.gov.vn/DetailView/19628/4/Quy-dinh-doi-tuong-va-muc-chi-tham-hoi-tang-qua-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-va-gia-dinh-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-tren-dia-ban-tinh-Tuyen-Quang.html" &="" "="" data-oaid="579745863508352884" data-layout="3" data-color="blue" data-customize="false" style="box-sizing: border-box; border: none; overflow: hidden; float: right; width: 30px; position: relative; display: inline-block; height: 30px;">

 

Ngày 03/7/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, kỳ họp thứ 4 đã thông qua Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND Quy định đối tượng và mức chi thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng và gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2022 và bãi bỏ Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tặng quà đối với thương binh, bệnh binh, gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Chi tiết tại: https://vbpl.vn/tuyenquang/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=154660

Theo Trang thông tin phổ biến pháp luật tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục