,

VBQPPL của tỉnh

Quy định về quản lý trật tự xây dựng; phân cấp quản lý trật tự xây dựng và tiếp nhận hồ sơ thông báo khởi công xây dựng đối với các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

<div class="zalo-share-button" data-href="https://pbgdpl.tuyenquang.gov.vn/DetailView/19621/4/Quy-dinh-ve-quan-ly-trat-tu-xay-dung;-phan-cap-quan-ly-trat-tu-xay-dung-va-tiep-nhan-ho-so-thong-bao-khoi-cong-xay-dung-doi-voi-cac-cong-trinh-xay-dung-tren-dia-ban-tinh-Tuyen-Quang.html" &="" "="" data-oaid="579745863508352884" data-layout="3" data-color="blue" data-customize="false" style="box-sizing: border-box; border: none; overflow: hidden; float: right; width: 30px; position: relative; display: inline-block; height: 30px;">

 

Ngày 05/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND, ban hành Quy định về quản lý trật tự xây dựng; phân cấp quản lý trật tự xây dựng và tiếp nhận hồ sơ thông báo khởi công xây dựng đối với các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2022.

Chi tiết tại: https://vbpl.vn/tuyenquang/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=154665&dvid=303

Theo Trang thông tin phổ biến pháp luật tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục