,

VBQPPL của tỉnh

Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025

<div class="zalo-share-button" data-href="https://pbgdpl.tuyenquang.gov.vn/DetailView/19625/4/Quy-dinh-nguyen-tac-tieu-chi-dinh-muc-phan-bo-von-dau-tu-phat-trien-tu-ngan-sach-nha-nuoc-thuc-hien-Chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-xay-dung-nong-thon-moi-tinh-Tuyen-Quang-giai-doan-2021---2025.html" &="" "="" data-oaid="579745863508352884" data-layout="3" data-color="blue" data-customize="false" style="box-sizing: border-box; border: none; overflow: hidden; float: right; width: 30px; position: relative; display: inline-block; height: 30px;">

 

Ngày 01/7/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, kỳ họp thứ 4 đã thông qua Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025. 

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/7/2022. 

Chi tiết tại: https://vbpl.vn/tuyenquang/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=154581

Theo Trang thông tin phổ biến pháp luật tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục