,

VBQPPL Trung ương

Quy định quy trình xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản án trong thi hành án dân sự

<div class="zalo-share-button" data-href="https://pbgdpl.tuyenquang.gov.vn/DetailView/13499/3/Quy-dinh-quy-trinh-xu-ly-giai-quyet-don-khieu-nai-to-cao-kien-nghi-phan-an-trong-thi-hanh-an-dan-su.html" &="" "="" data-oaid="579745863508352884" data-layout="3" data-color="blue" data-customize="false" style="box-sizing: border-box; border: none; overflow: hidden; float: right; width: 30px; position: relative; display: inline-block; height: 30px;">

 

Ngày  30/12/2021,  Bộ trưởng  Bộ Tư pháp đã ký ban hành Thông tư số 13/2021/TT-BTP quy định quy trình xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự trong đó quy định việc tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết đối với đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự.Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 02 năm 2022./.

Chi tiết văn bản xem tại đây: https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=152408&Keyword=13/2021

Theo Trang thông tin phổ biến pháp luật tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục