,

VBQPPL của tỉnh

Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

<div class="zalo-share-button" data-href="https://pbgdpl.tuyenquang.gov.vn/DetailView/19626/4/Quy-dinh-muc-chi-tap-huan-boi-duong-giao-vien-va-can-bo-quan-ly-co-so-giao-duc-de-thuc-hien-chuong-trinh-moi-sach-giao-khoa-moi-giao-duc-pho-thong-tren-tren-dia-ban-tinh-Tuyen-Quang.html" &="" "="" data-oaid="579745863508352884" data-layout="3" data-color="blue" data-customize="false" style="box-sizing: border-box; border: none; overflow: hidden; float: right; width: 30px; position: relative; display: inline-block; height: 30px;">

 

Ngày 02/7/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, kỳ họp thứ 4 đã thông qua Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/7/2022. 

Chi tiết tại: https://vbpl.vn/tuyenquang/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=154663
 

Theo Trang thông tin phổ biến pháp luật tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục