,

VBQPPL của tỉnh

Tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hằng tuần để tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ngày 28/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND về tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hằng tuần để tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/7/2022 (thay thế Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 15/7/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính). Tại Điều 3 Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND đã quy định cụ thể việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hằng tuần, như sau:
<div class="zalo-share-button" data-href="https://pbgdpl.tuyenquang.gov.vn/DetailView/18617/4/To-chuc-lam-viec-vao-ngay-thu-bay-hang-tuan-de-tiep-nhan-giai-quyet-tra-ket-qua-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-tren-dia-ban-tinh-Tuyen-Quang.html" &="" "="" data-oaid="579745863508352884" data-layout="3" data-color="blue" data-customize="false" style="box-sizing: border-box; border: none; overflow: hidden; float: right; width: 30px; position: relative; display: inline-block; height: 30px;">

 

I. CÁC CƠ QUAN CÓ TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC LÀM VIỆC NGÀY THỨ BẢY HẰNG TUẦN

Các cơ quan có trách nhiệm tổ chức làm việc ngày thứ bảy hằng tuần (trừ ngày lễ, ngày tết và ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật) để tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân. Cụ thể:

1. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Tổ chức làm việc cả ngày thứ bảy hằng tuần:

Sở Tài nguyên và Môi trường: Lĩnh vực đất đai, gồm: Thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

Sở Giao thông Vận tải: Lĩnh vực đường bộ, Lĩnh vực đường thủy nội địa.

- Tổ chức làm việc sáng thứ bảy hằng tuần:

Sở Tư pháp: Lĩnh vực cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp.

2. Tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện, thành phố

- Tổ chức làm việc cả ngày thứ bảy hằng tuần: Lĩnh vực đất đai, Lĩnh vực xây dựng, Lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội (bảo trợ xã hội, người có công), Lĩnh vực đăng ký kinh doanh.

- Tổ chức làm việc sáng thứ bảy hằng tuần: Lĩnh vực hộ tịch, Lĩnh vực chứng thực.

3. Tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND xã, phường, thị trấn

Tổ chức làm việc cả ngày thứ bảy hằng tuần: Lĩnh vực đất đai, Lĩnh vực xây dựng, Lĩnh vực hộ tịch, Lĩnh vực chứng thực, Lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội (bảo trợ xã hội, người có công).

II. CÁC TRƯỜNG HỢP KHÁC

1. Các cơ quan trung ương được tổ chức theo hệ thống ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hằng tuần để tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của cơ quan ngành dọc cấp trên.

2. Ngoài các cơ quan có trách nhiệm tổ chức làm việc ngày thứ bảy hàng tuần nêu trên, trường hợp phát sinh số lượng lớn hồ sơ thủ tục hành chính khác trong một thời gian nhất định thì Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xem xét bố trí cán bộ, công chức, viên chức làm việc ngày thứ bảy hằng tuần để tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết cho cá nhân, tổ chức theo quy định của pháp luật.

3. Đối với các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh không tổ chức làm việc ngày thứ bảy hằng tuần nhưng có phát sinh hồ sơ thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân vào ngày thứ bảy hằng tuần thì tổ chức tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết theo các hình thức phù hợp như trực tuyến, bưu chính công ích./.
 

Theo Trang thông tin phổ biến pháp luật tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục