,

Chương trình MTQG DTTS&MN

Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tập huấn: Nâng cao năng lực giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Ngày 22 tháng 12 năm 2022; Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn Nâng cao năng lực giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

          Thực hiện Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 11/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.  Ngày 22 tháng 12 năm 2022; Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn Nâng cao năng lực giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang cho các thành phần tham gia là: Chuyên viên trực tiếp tham mưu, theo dõi các dự án, tiểu dự án của Chương trình thuộc các sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên theo dõi Chương trình của Phòng Dân tộc, HĐND và UBND các huyện, thành phố; lãnh đạo UBND xã và công chức xã theo dõi Chương trình, thành viên Ban giám sát đầu tư cộng đồng cấp xã.

Quang cảnh Hội nghị

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu được bồi dưỡng 04 nội dung: Quy định pháp luật về trình tự, thủ tục theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát đầu tư công cộng đồng Chương trình; nội dung theo dõi, kiểm tra, đánh giá Chương trình; nội dung giám sát đầu tư của cộng đồng đối với các dự án, hoạt động thuộc Chương trình; nội dung Bộ chỉ số theo dõi, kiểm tra, đánh giá, khung kết quả thực hiện Chương trình.

Đồng chí Ma Quang Hiếu, Trưởng ban Dân tộc khai mạc Hội nghị tập huấn

Đồng chí Hoàng Thị Thắm, Phó Trưởng ban Dân tộc truyền đạt nội dung tập huấn

Thông qua Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được trang bị kiến thức, kỹ năng nhằm nâng cao năng lực trong việc tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát; tổ chức thực hiện các chương trình, dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu và miền núi giai đoạn 2021-2025; đảm bảo việc tổ chức thực hiện dân chủ, khách quan, đúng quy định của pháp luật, đúng nội dung, địa bàn và định mức hỗ trợ…

 

Tin cùng chuyên mục