,

Chương trình MTQG DTTS&MN

Quyết liệt giải ngân nguồn vốn năm 2022

- Quyết liệt giải ngân nguồn vốn năm 2022 là 1 trong những chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thế Giang, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025 tại buổi làm việc, kiểm tra nắm tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình) tại huyện Chiêm Hóa vào ngày 31-7.

Tại xã Yên Lập, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án 1, Dự án 4. Tổng kế hoạch nguồn vốn đầu tư ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và nguồn vốn sự nghiệp năm 2022, năm 2023 được UBND huyện giao xã Yên Lập thực hiện gần 10 tỷ đồng. Trong đó, tiến độ giải ngân  năm 2022 là trên 3,12 tỷ đồng, đạt 79,1% kế hoạch. Tổng kế hoạch vốn giao năm 2023 gần 6,2 tỷ đồng thực hiện các Dự án: 1, 3, 4, 5, 6, 10; tiến độ giải ngân đạt 20,1% kế hoạch.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang chỉ đạo tại buổi làm việc, kiểm tra Chương trình tại huyện Chiêm Hóa.

Đối với huyện Chiêm Hoá, tổng kế hoạch nguồn vốn năm 2022, năm 2023 được UBND tỉnh giao thực hiện gần 239,3 tỷ đồng, đã giải ngân gần 70,3 tỷ đồng, đạt 29,6% kế hoạch. Qua 2 năm triển khai thực hiện Chương trình, các chương trình, chính sách dân tộc được đầu tư đã phát huy hiệu quả. Các công trình hạ tầng cơ sở: Điện, đường, trường, trạm, công trình thủy lợi được ưu tiên đầu tư xây dựng, làm thay đổi diện mạo nông thôn miền núi. Nhờ đó, tạo điều kiện cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện giao thương trao đổi hàng hóa, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

Bên cạnh kết quả đạt được, tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân nguồn vốn của huyện còn chậm so với kế hoạch. Một số chủ đầu tư chưa thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tiến độ định kỳ; chưa chủ động báo cáo những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp. Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND xã, UBND huyện đã báo cáo kết quả tiến độ thực hiện, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất với cấp tỉnh để triển khai thực hiện Chương trình.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang đề nghị: Các sở, ban, ngành, các cơ quan chuyên môn của tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát tình hình thực tế hướng dẫn UBND huyện Chiêm Hóa, UBND các xã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thực hiện Chương trình. Từng dự án, tiểu dự án đều có lộ trình, kế hoạch thực hiện, kiểm tra đôn đốc.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang thăm, kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình tại xã Yên Lập (Chiêm Hóa).

Đồng chí đề nghị các chủ đầu tư, UBND các xã phải tập trung thực hiện các dự án, tiểu dự án. UBND huyện Chiêm Hoá chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phải bám sát, hướng dẫn các xã theo chức năng, nhiệm vụ của mình. Huyện phải bố trí vốn đối ứng của địa phương các công trình dự án. Trong quá trình thực hiện, cấp huyện, cấp xã cần nêu cao tinh thần trách nhiệm; hàng tuần, hàng tháng phải họp đánh giá tiến độ kết quả thực hiện. Những khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền của địa phương cần chủ động giải quyết ngay, thuộc thẩm quyền của tỉnh thì kịp thời đề nghị, kiến nghị tỉnh giải quyết. Huyện cần quyết liệt giải ngân vốn năm 2022. Đối với các dự án, tiểu dự án không có khó khăn, vướng mắc cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kinh phí đã được giao.

Theo Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục