,

Chương trình MTQG DTTS&MN

Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tập huấn: Nâng cao năng lực giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Ngày 22 tháng 12 năm 2022; Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn Nâng cao năng lực giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang