,

Tin hoạt động

Khai mạc Hội nghị tập huấn Chương trình 135 năm 2018

Nằm trong khuôn khổ chương trình đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135, ngày 25 tháng 9 năm 2018, tại thành phố Tuyên Quang, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần PRO Phương Nam đã khai mạc hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 năm 2018. Chương trình tập huấn gồm 20 lớp, thời gian tập huấn đến hết ngày 29 tháng 11 năm 2018. Nội dung tập huấn tập trung vào các chuyên đề: Nghiệp vụ đấu thầu và đấu thầu cộng đồng và kỹ năng thực hiện gói thầu giao cho cộng đồng thi công theo cơ chế đặc thù của Chương trình 135; Trình tự thủ tục hồ sơ và quy trình triển khai hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình 135; Kỹ năng lãnh đạo quản lý, điều hành và quy trình triển khai thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020; Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý phát triển sản xuất, quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội với sự tham gia của cộng đồng cấp xã 135; Kỹ năng giám sát thi công xây dựng công trình và nghiệp vụ giám sát đầu tư cộng đồng Dự án cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135; Trình tự thủ tục hồ sơ thi công công trình và công tác vận hành duy tu bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135.

Đ/c Chẩu Xuân Oanh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn Nghiệp vụ đấu thầu, đấu thầu cộng đồng thuộc Chương trình 135

Đối tượng tham gia tập huấn bao gồm thành viên Ban quản lý Chương trình 135 là cán bộ cơ sở và cộng đồng của 63 xã đặc biệt khó khăn, xã ATK và 37 xã khu vực II có thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 năm 2018.

Các học viên tham dự Hội nghị tập huấn đấu thầu, đấu thầu cộng đồng thuộc Chương trình 135

Trong thời gian tập huấn, ngoài việc nghiên cứu các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực tổ chức đầu thầu, quản lý đầu tư xây dựng công trình, các học viên còn dành thời gian trao đổi, thảo luận về các vấn đề liên quan đến thực tiễn quá trình triển khai thủ tục thực hiện các dự án hợp phần thuộc Chương trình 135. Thông qua đó đội ngũ cán bộ thực hiện Chương trình 135  được bổ sung kiến thức cơ bản nâng cao năng lực thực tiễn trong quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình 135 tại địa phương cơ sở.

Kết thúc mỗi hội nghị tập huấn, các học viên sẽ được Ban Tổ chức hội nghị cấp Chứng chỉ theo từng chuyên đề học tập.

Đinh Ngọc Toàn

Tin cùng chuyên mục