,

Phổ biến pháp luật

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày 20/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản ...