,

Văn bản pháp quy

106. Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của UBND tỉnh về việc phân cấp thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
107. Nghị quyết số 85/NQ-CP ngày 27/06/2018 của Chính phủ : Xây dựng Nghị định của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
108. Thông tư số 54/2018/TT-BTC ngày 08/06/2018 của Bộ Tài chính : Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019 - 2021
109. Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 02/7/2018 của UBND tỉnh Tuyên Quang thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thức 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Kế hoạch của Bộ chính trị, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ, Kế hoạch của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
110. Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 02/7/2018 của UBND tỉnh Tuyên Quang triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII, Nghị quyết của Chính phủ, Chương trình hành động của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh khóa XVI về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lạp
111. VB điều hành số 1973/UBND-TH ngày 02/7/2018 của UBND tỉnh về việc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
112. Công văn số 5843/VPCP-KGVX ngày 20/06/2018 của Văn phòng Chính phủ : V/v tích hợp chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác ở vùng đặc biệt khó khăn
113. Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/06/2018 của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 - 2025”
114. Quyết định số 775/QĐ-TTg ngày 27/06/2018 của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 - 2020
115. Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 28/5/2018 về việc đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
116. Thông tư số 06/2018/TT-BNV ngày 31/5/2018 Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội và hội
117. Quyết định số 71/NQ-CP ngày 31/05/2018 của Chính phủ : Về một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều
118. Quyết định số 25/2018/QĐ-TTg ngày 06/06/2018 của Thủ tướng Chính phủ : Bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn
119. Thông tư số 04/2018/TT-BNV ngày 27/03/2018 của Bộ Nội vụ: Hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước
120. Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố 2 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang