Văn bản pháp quy

Tất cả
VB điều hành
Quyết định
Nghị quyết
Luật
Nghị định
Thông tư
Chỉ thị
Kế hoạch
Công văn

STTVăn bảnTải về
106Quyết định số 414/QĐ-UBDT ngày 11/7/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 (TUYÊN QUANG)
107Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020 (TOÀN QUỐC)
108Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 (TUYÊN QUANG)
109Thông tư số 58/2017/TT-BTC ngày 13/6/2017 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số chính sách hỗ trợ tài chính cho tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn
110Thông tư số 02/2017/TT-UBDT ngày 22/5/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020.
111Thông tư số 01/2017/TT-UBDT ngày 10/5/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
112Quyết định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/05/2017 của Chính phủ : Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người
113Quyết định số 609/QĐ-TTg ngày 04/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020
114Quyết định số 586/QĐ-TTg ngày 03/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án “Chính sách đặc thù hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến phim tới vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn”
115Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 (TOÀN QUỐC)
116Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch vốn Dự án 2: Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2017 (đợt 1)
117Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017của Bộ Tài chính Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
118Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 (TỈNH TUYÊN QUANG)
119Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/04/2017 của Chính phủ : Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
120Nghị định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020