Văn bản pháp quy

Tất cả
VB điều hành
Quyết định
Nghị quyết
Luật
Nghị định
Thông tư
Chỉ thị
Kế hoạch
Công văn

STTVăn bảnTải về
121VB điều hành số 4089/VPCP-TTĐT ngày 21/4/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc Hướng dẫn quy trình gửi, nhận văn bản điện tử
122Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017 của Chính phủ : Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
123Quyết định số 128/QĐ-BDT ngày 03/4/2017 ban hành Nội quy tiếp công dân tại Phòng tiếp công dân của Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang
124Quyết định số 129/QĐ-BDT ngày 03/4/2017 ban hành quy chế tiếp công dân của Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang
125Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
126Thông tư số 01/2017/TT-BKHĐT ngày 14/02/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
127Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc
128Mười sự kiện tiêu biểu về công tác dân tộc năm 2016
129Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 16/01/2017 về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn
130Thông tư số 349/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính Quy định về thanh toán, quyết toán nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020
131Quyết định số 2499/QĐ-TTg ngày 22/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ : Về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt
132Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước
133Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
134Quyết định số 2447/QĐ-TTg ngày 14/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ : Về việc giao dự toán bổ sung từ ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2016
135Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở