,

Văn bản pháp quy

121. Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ: Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
122. Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ Nội vụ : Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
123. Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ : Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non
124. VB điều hành số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính : Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
125. Thông tư số 10/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ Nội vụ : Quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
126. Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công  
127. Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020
128. Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ : Về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
129. Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 24/02/2018 của UBND tỉnh Phê duyệt Kế hoạch vón Dự án 2: Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018
130. Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 6/02/2018 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn thực hiện các dự án thành phần (Dự án 3,4,5) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018
131. Thông tư số 07/2017/TT-BKHĐT ngày 14/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Quy định và hướng dẫn một số nội dung tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ
132. Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT ngày 05/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
133. Thông tư số 99/2017/TT-BTC ngày 29/09/2017 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2017-2018
134. Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 06/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành Quy định chế độ chi công tác phí, chế độ chi hội nghị, chế độ chi tiếp khách áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
135. Thông tư số 105/2017/TT-BTC ngày 15/10/2017 của Bộ Tài chính Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính thực hiện quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt chính sách đặc thù phát triển kinh tế -xã hội vùng dân tọc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020