,

Chuyển đổi số

Đảm bảo an toàn an ninh thông tin

- Chuyển đổi số diễn ra rất mạnh mẽ, hệ thống dữ liệu, thông tin trên môi trường mạng có thể coi như những “tế bào” của toàn bộ bộ máy vận hành trong ...

Ứng dụng công nghệ thông tin trong xét xử

- Để đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, thời gian qua, Tòa án nhân dân (TAND) cấp huyện, thành phố đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hoàn thành ...