Phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn và xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025

Thứ năm, ngày 15-07-2021

  Xem thêm »

Phó Thủ tướng Thường trực chủ trì cuộc họp BCĐ phát triển KT-XH đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ sáu, ngày 02-07-2021

  Xem thêm »

10 dự án phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Thứ sáu, ngày 02-07-2021

  Xem thêm »

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi

Thứ sáu, ngày 02-07-2021

  Xem thêm »

Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Tuyên Quang

Thứ sáu, ngày 02-07-2021

  Xem thêm »

“Tỉnh Tuyên Quang quan tâm, đồng hành thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia”

Thứ sáu, ngày 02-07-2021

  Xem thêm »

Hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi

Thứ sáu, ngày 02-07-2021

  Xem thêm »

Ủy ban Dân tộc: Xây dựng báo cáo khả thi triển khai thực hiện một số Dự án, Tiểu dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia

Thứ tư, ngày 30-06-2021

  Xem thêm »

Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập BCĐTƯ Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ tư, ngày 30-06-2021

  Xem thêm »

Quốc hội thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030

Thứ tư, ngày 30-06-2021

  Xem thêm »


  Thống kê

Đang truy cập:
16
Truy cập trong ngày:
147
Truy cập trong tháng:
1.640
Số lượt truy cập:
1.006.195

  Liên kết