Phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Thứ tư, ngày 20-10-2021

Ngày 14/10, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 1719/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.  Xem thêm »

BAN DÂN TỘC TỈNH TUYÊN QUANG CHỦ ĐỘNG THAM MƯU THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thứ hai, ngày 20-09-2021

  Xem thêm »

Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030

Thứ sáu, ngày 06-08-2021

  Xem thêm »

Phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn và xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025

Thứ năm, ngày 15-07-2021

  Xem thêm »

Phó Thủ tướng Thường trực chủ trì cuộc họp BCĐ phát triển KT-XH đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ sáu, ngày 02-07-2021

  Xem thêm »

10 dự án phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Thứ sáu, ngày 02-07-2021

  Xem thêm »

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi

Thứ sáu, ngày 02-07-2021

  Xem thêm »

Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Tuyên Quang

Thứ sáu, ngày 02-07-2021

  Xem thêm »

“Tỉnh Tuyên Quang quan tâm, đồng hành thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia”

Thứ sáu, ngày 02-07-2021

  Xem thêm »

Hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi

Thứ sáu, ngày 02-07-2021

  Xem thêm »


  Thống kê

Đang truy cập:
17
Truy cập trong ngày:
375
Truy cập trong tháng:
10.492
Số lượt truy cập:
1.137.630

  Liên kết